plen

Integracja społeczna i przygotowanie do pracy osób z autyzmem zatrudnionych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej i uczestników Klubu FORUM

Nazwa projektu: Integracja społeczna i przygotowanie do pracy osób z autyzmem zatrudnionych w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej i uczestników Klubu FORUM.

Czas realizacji projektu: od 01.07.2012 do 30.06.2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Priorytet VII

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Nazwa poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel ogólny projektu:

Wzrost integracji społecznej i/lub wzrost kompetencji zawodowych i społecznych 30 Uczestników poprzez wsparcie działalności Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wilczej Górze podczas działań realizowanych od 01.07.2012 do 30.06.2014

Cele szczegółowe:

1. Wzmocnienie strukturalne funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Wilczej Górze w aspekcie merytorycznym, prawnym oraz wykonawczym.

2. Utrzymanie i/lub podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 24 Uczestników, pracowników Zakładu Aktywizacji Zawodowej, poprzez:

 • Opanowanie czynności zawodowych;

 • Opanowanie nowych kompetencji społecznych przydatnych w pracy;

 • Opanowanie nowych kompetencji komunikacyjnych;

 • Opanowanie nowych kompetencji w zakresie samoobsługi i samodzielności;

 • Zmniejszenie częstotliwości i nasileń zachowań trudnych.

3. Wzrost integracji społecznej 30 Uczestników, członków integracyjnych Klubów FORUM, poprzez:

 • Nabycie umiejętności korzystania z internetowych portali informacyjnych dot. zatrudnienia;

 • Nabycie umiejętności korzystania z komunikacji miejskiej;

 • Nabycie umiejętności dokonywania samodzielnego wyboru aktywności na okres 15-30 minut;

 • Nabycie umiejętności samodzielnego organizowania czasu na okres 30-45 minut;

 • Zwiększenie poziomu respektowania zasad społecznych obowiązujących w miejscach publicznych.

4. Podniesienie jakości pomocy świadczonej 30 Uczestnikom i ich rodzinom oraz poziomu satysfakcji z pracy u 30 osób kadry Przedsiębiorstwa Społecznego Pracowania Rzeczy Różnych (PS) poprzez:

 • Wzrost poziomu zadowolenia z pomocy świadczonej przez Zakład Aktywizacji Zawodowej;

 • Wzrost poziomu satysfakcji z pracy w Przedsiębiorstwa Społecznego Pracowania Rzeczy Róznych.

5. Zdobycie zatrudnienia przez 6 Uczestników. 

 

1      2     3