plen

Autyzm – praca – integracja społeczna 2010

Nazwa projektu i czas trwania: „Autyzm – praca – integracja społeczna. Wsparcie osób z autyzmem zatrudnionych w ZAZ w Wilczej Górze oraz uczestników spotkań integracyjnego Klubu FORUM”.

Czas realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.09.2010

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejskie Fundusze Społeczne, w ramach priorytetu 7.2.1.

Założenia/cele projektu:

 • Zarządzanie projektem;
 • Wsparcie prawno-merytoryczne i organizacyjne działalności Zakładu Aktywności Zawodowej;
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych i pracowniczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera;
 • Rozwijanie umiejętności kompetencji społecznych poprzez udział w cyklu sobotnich spotkań integracyjnych - Klub Forum;
 • Budowanie bazy wolontariuszy - asystentów osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez system staży w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
 • Nabywanie kompetencji społecznych osób z autyzmem poprzez wyjazdy uspołeczniające w ramach tygodniowego wyjazdu uspołeczniającego dla osób z autyzmem oraz wyjazdu dwutygodniowego z programem rehabilitacji społecznej.

Beneficjentami projektu były 24 dorosłe osoby z autyzmem zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz 16 osób z autyzmem z zewnątrz, biorących udział w sobotnich integracyjnych spotkaniach Klubu Forum.

Osiągnięcia/rezultaty:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem. Powołano zespół odpowiedzialny za zarządzanie projektem: Koordynatora Projektu; Specjalista. Rozliczeń; osoba ds ewaluacji.

Zadanie 2. Wsparcie prawno-merytoryczne i organizacyjne działalności ZAZ-u. Radca Prawny przeprowadziła następujące działania: 1.Doradztwo prawne na rzecz podmiotu prowadzącego i kierownictwa zakładu aktywności zawodowej, w szczególności:- z zakresu prawa pracy ( m.in. konsultacja aneksów do umów o praca dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników ze względu na  wzrost wynagrodzenia minimalnego, zatrudnianie nowych pracowników spełnianie wymogów w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej); - z zakresu zamówień publicznych (udzielenie porady, przygotowanie pism do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Prezesa PFRON,) - z zakresu ustawy o rehabilitacji  i przepisów wykonawczych (turnusy rehabilitacyjne) 2. Doradztwo na rzecz pracowników niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu:- prawa podatkowego; - uprawnień renty rodzinnej i socjalnej; - uprawnień osób niepełnosprawnych dot. parkowania pojazdów; - dokumentów uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej 3. Praca na rzecz poprawy warunków prawnych rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności:- organizacji i udział spotkania w zakładzie aktywności zawodowej w sprawie poprawy warunków prawnych z udziałem m.in. Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych min. Jarosława Dudy, Prezesa PFRON Wojciecha Skiby; - udział w Grupie Prawnej Zespole  do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powolnym przez Prezesa Rady Ministrów i praca nad projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, w której maj znaleźli rozwiązania uwzględniające potrzeby osób ze specyficznymi niepełnosprawnościami. Projektant wykonała szereg wzorów produktów, które zostały włączone w linie produkcyjne do poszczególnych pracowni; m.in.: biżuteria, ozdoby świąteczne, pierniki oraz klosze ozdobne w pracowni rękodzieła; meble i ramy drewniane w pracowni drewna;  zegary i numery na drzwi w pracowni ceramicznej.

Zadanie 3. Podnoszenie kompetencji zawodowych i pracowniczych OzA. W okresie  I-IX w każdy dzień roboczy OzA pracowały we wszystkich pracowniach przedstawionych we wniosku. Zajęcia w pracowniach prowadzili kompetentni w danej dziedzinie Instruktorzy Pracy, którzy poszczególne czynności zawodowe dostosowują do poziomu zdolności danej osoby. OzA posiadają nierówny poziom funkcjonowania zawodowego oraz zdolności do wykonywania czynności w danej pracowni; dlatego do osiągnięcia biegłości potrzebuj indywidualnego czasu i tempa przyswajania wiedzy. Zgodnie z działaniami przewidzianymi we wniosku dokonywano zakupów materiałów i drobnych narzędzi wykorzystywanych w pracowniach.  

Zadanie 4. Rozwijanie umiejętności kompetencji społecznych poprzez udział w cyklu sobotnich spotkań integracyjnych - Klub Forum (KF). Kluby Forum były prowadzone dla dwóch grup, osób niżej-funkcjonujących i osób wyżej-funkcjonujących. W okresie od stycznia do września przeprowadzono po 8 spotkań dla każdej z grup.

Zadanie 5. Zbudowano bazę wolontariuszy w ramach systemu stażowego.
W ramach projektu przyjęto na staż 6 stażystów – dwie osoby zrezygnowały ze stażu w trakcie jego trwania. Staż trwał 9 miesięcy od marca 2009 r. do grudnia 2010 r. W ramach swoich obowiązków, stażyści mieli za zadanie wspomagać osoby z autyzmem podczas zajęć w Pracowni podczas pierwszych 15 spotkań, następnych 15 spotkań odbywało się na terenie domu rodzinnego osoby z autyzmem, wspierając rodzinę. Zadaniem stażystów podczas drugiej części stażu, było wspieranie dorosłych osób z autyzmem w realizacji i rozwijaniu zainteresowań podczas czasu wolnego (wycieczki, wyjścia, zajęcia poza Przedsiębiorstwem Społecznym).

Wszyscy stażyści uczestniczący w projekcie mieli możliwość:

  • zapoznania się ze specyfiką pracy w naszym ośrodku;
  • zapoznania się z systemem pracy w pięciu grupach osób z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania;
  • zapoznania się z pięcioma grupami pracowników z autyzmem;
  • uczestniczenia w blokach pracy, w następujących pracowniach: majsterkowanie, ceramika, rzemiosło artystyczne, prace biurowe, ogrodnictwo, papier czerpany, zajęcia kulinarne.
  • uczestniczenia na zajęciach indywidualnych i grupowych (odprawy przed pracą, spotkania kończące dzień, czas wolny, TUS itp.);
  • uczestniczenia na zajęciach fakultatywnych: muzyka, aerobik, joga, zajęcia teatralne;
  • uczestniczenia w zebraniach klinicznych i instruktorskich;
  • poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dorosłymi osobami z autyzmem;
  • wsparcia dorosłych osób z autyzmem w realizacji i rozwijaniu zainteresowań w czasie wolnym (wycieczki, wyjścia, zajęcia poza Przedsiębiorstwem Społecznym);
  • uczestniczenia na szkoleniu wstępnym teoretycznym dotyczącym autyzmu.

Zadanie 6. Nabywanie kompetencji społecznych osób z autyzmem poprzez wyjazdy uspołeczniające w ramach tygodniowego wyjazdu uspołeczniającego dla osób z autyzmem oraz wyjazdu dwutygodniowego z programem rehabilitacji społecznej.
Dwutygodniowy obóz odbył się w terminie 13 – 26 czerwca 2010 w Podlesicach. Obóz tygodniowy natomiast, odbył się w terminie od 14 – 18 września i był zorganizowany w ośrodku szkoleniowym w Łucznicy. Obóz tygodniowy był dofinansowany z projektu uzyskanego od Miasta Stołecznego Warszawa.