plen

Autyzm – praca – integracja społeczna 2009-2010

Nazwa projektu i czas trwania: „Autyzm – praca – integracja społeczna. Wsparcie osób z autyzmem zatrudnionych w ZAZ w Wilczej Górze oraz uczestników spotkań integracyjnego Klubu FORUM”.

Czas realizacji projektu: X-XII2009 – wrzesień 2010

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejskie Fundusze Społeczne, w ramach priorytetu 7.2.1.

Założenia/cele projektu:

  • Wsparcie prawno-merytoryczne i organizacyjne działalności Zakładu Aktywności Zawodowej;
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych i pracowniczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera;
  • Rozwijanie umiejętności kompetencji społecznych poprzez udział w cyklu sobotnich spotkań integracyjnych - Klub Forum;
  • Budowanie bazy wolontariuszy - asystentów osób z autyzmem i zespołem Aspergera poprzez system staży w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Beneficjentami projektu były 24 dorosłe osoby z autyzmem zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz 16 osób z autyzmem z zewnątrz, biorących udział w sobotnich integracyjnych spotkaniach Klubu Forum.

Osiągnięcia/rezultaty:

  • Prowadzono doradztwo prawne na rzecz podmiotu prowadzącego i kierownictwa Zakładu Aktywności Zawodowej, w szczególności:- z zakresu prawa pracy ( m.in. konsultacja aneksów do umów o pracę dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego, zatrudnianie nowych pracowników spełnianie wymogów w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej); - z zakresu zamówień publicznych (udzielenie porady, przygotowanie pism do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Prezesa PFRON,) - z zakresu ustawy o rehabilitacji  i przepisów wykonawczych (turnusy rehabilitacyjne);
  • Prowadzono doradztwo na rzecz pracowników niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu:- prawa podatkowego; - uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej; - uprawnień osób niepełnosprawnych dotyczących parkowania pojazdów; - dokumentów uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej;
  • Prowadzono prace na rzecz poprawy warunków prawnych rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zorganizowano spotkania w Zakładzie Aktywności Zawodowej w sprawie poprawy warunków prawnych z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych min. Jarosława Dudy, Prezesa PFRON Wojciecha Skiby; Ponadto brano udział w Grupie Prawnej, zespole  do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanym przez Prezesa Rady Ministrów oraz pracach nad projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, w której wypracowano rozwiązania uwzględniające potrzeby osób ze specyficznymi niepełnosprawnościami.
  • Projektant, wzornik, wykonała szereg wzorów produktów, które zostały wdrożone w linie produkcyjne do poszczególnych pracowni; m.in.: biżuteria, ozdoby świąteczne, pierniki oraz klosze ozdobne w pracowni rękodzieła; meble i ramy drewniane w pracowni drewna;  zegary i numery na drzwi w pracowni ceramicznej.
  • Przeprowadzono 4 spotkania w Klubie Forum dla dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, po 2 dla grupy osób wyżej-funkcjonujących i 2 dla grupy niżej-funkcjonujących;
  • W ramach projektu, ogłoszono nabór wolontariuszy na jego rzecz projektu, przyjęto zgłoszenia i zweryfikowano aplikacje. Z nadesłanych zgłoszeń na staż przyjęto 5 osób. Specjalista ds. budowania systemu stażu opracował plan stażu i grafik pracy dla wybranych osób.