plen

Wsparcie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze względu na autyzm ...

Nazwa projektu: Wsparcie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze względu na autyzm poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów zwiększających kompetencje społeczne oraz samodzielność. Miasto Stołeczne Warszawa

Czas realizacji projektu: projekt realizowany od marca do grudnia 2011.

Źródło finansowania:  Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 

L.p.

Planowany typ działania

Termin realizacji

Dokumentacja

1.

Obserwacje uczestniczące 20 osób z autyzmem w ramach zaplanowanych treningów – w przypadku osób z autyzmem, które mają ogromne trudności z generalizacją umiejętności oraz dużą wrażliwość na dystraktory (dźwięki, światło, ludzi, itp.) wiele z kompetencji wymaga obserwacji w czasie codziennego funkcjonowania. Dodatkowych prób i obserwacji wymaga też dobór osób do zajęć grupowych, warunkuje to często powodzenie zajęć oraz indywidualne osiągnięcia poszczególnych osób.

 

I-III.2011r.

Arkusze indywidualnych i grupowych obserwacji

2.

Wyznaczenie celów i uwzględnienie ich w Indywidualnych Planach Rozwoju 20 beneficjentów (osoby z autyzmem uczestniczące w zajęciach w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS mają co roku (wrzesień) opracowywany Indywidualny Plan, który weryfikowany jest w grudniu, marcu i czerwcu.

III.2011r.

Arkusze „Indywidualnych Planów Rozwoju Kompetencji Pracowniczych i Społecznych”

3.

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w ramach specjalnie dobranych do potrzeb i możliwości osób z autyzmem treningów: Trening samoobsługi, organizacji czasu wolnego, umiejętności porozumiewania się, Trening umiejętności społecznych, Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami, Trening umiejętności dbania o porządek, Trening poprawiający sprawność manualną i koordynację ruchową.

IV-XII.2011r.

j.w.

4.

Podsumowanie Indywidualnych Planów Rozwoju, weryfikacja realizacji celów;

VI-VII.2011r.

Arkusze „Podsumowania IPRKPiS”

5.

Opracowanie nowych Indywidualnych Planów Rozwoju z uwzględnieniem podsumowań  (doświadczenia wskazują, że dynamika zmian w przypadku dorosłych osób z autyzmem nie jest duża, stąd założenie, że część wyznaczonych w marcu 2011r. celów będzie wymagała kontynuacji).

VII-IX.2011r.

Arkusze „Indywidualnych Planów Rozwoju Kompetencji Pracowniczych i Społecznych”

6.

Weryfikacja Indywidualnych Planów Rozwoju i ewaluacja rezultatów projektu;

XII.2011r.

j.w.

 

L.p.

Planowany typ działania

Liczba odbiorców

1.

Trening samoobsługi (m.in. nabywanie umiejętności samodzielnego ubierania się, dania o higienę osobistą, korzystania z toalety, przygotowywania posiłków, itp.);

12os. – codzienny trening w sytuacjach naturalnych (szatnia, posiłki, toaleta, itp.) wg opracowanych strategii nauczania - (2-3 x 5-15min. w ciągu dnia);

2.

Trening organizacji czasu wolnego (osoby z autyzmem mają duże trudności w zrozumieniu czasu i planowaniu, w sytuacji potrzeby organizowania czasu wolnego, często reagują frustracją)

- 10os. - 2x/tydz. x 45min. – zajęcia indywidualne, w parze i grupowe – celem zajęć jest rozszerzenie aktywności czasu wolnego, nauka dokonywania wyborów, koncentracji na wybranej aktywności, samodzielności w tym zakresie;

- 8os. (osoby wyżej funkcjonujące) – 1x/tydz.       x 45min. – zajęcia w parach i grupowe – celem zajęć jest rozszerzenie aktywności czasu wolnego, nauka planowania czasu i samodzielnej organizacji aktywności, współzawodnictwa i współpracy z rówieśnikami w grach i aktywnościach zespołowych;

3.

Trening umiejętności porozumiewania się (kompetencji komunikacyjnych i językowych osób mówiących oraz wsparcie osób niemówiących lub słabo mówiących z użyciem alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się z otoczeniem m.in. poprzez obraz, gesty, pismo, systemy przestrzenne, itd.)

- 11os. – 1x/tydz. x 45min. – zajęcia indywidualne koncentrujące się na wspomagających i alternatywnych metodach porozumiewania się dla osób niemówiących i słabo mówiących;

 

- 9os. – codzienny trening w sytuacji grupowych spotkań rozpoczynających i podsumowujących dzień (ok.1h dziennie) oraz trening sytuacyjny;

4.

Trening umiejętności społecznych (m.in. uczenie pełnienia różnorodnych ról społecznych: pracownika, kolegi, członka rodziny; rozumienia reguł życia społecznego; radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z innymi, korzystania ze społecznego wsparcia)

- 10 os. – 1x/tydz. x 1h – zajęcia grupowe

5.

Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i kierowania swoim zachowaniem (nazywanie swoich emocji, rozpoznawanie oznak stresu, nauka technik relaksacji)

- 12os. - 1x/tydz. x 45min. – zajęcia indywidualne uzupełniane krótkimi a częstszymi aktywnościami w codziennym planie dnia – opracowanie i wprowadzenie indywidualnych strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uwzględniających strategie proaktywne, reaktywne oraz cele edukacyjne uczące alternatywnych zachowań;

 

- 8os. (osoby wyżej funkcjonujące) – 1x/tydz. x 45min. – zajęcia grupowe lub w parach mające na celu rozwój autokontroli poziomu stresu oraz własnego zachowania;

6.

Trening umiejętności dbania o porządek (w domu, na stanowisku pracy, w rzeczach osobistych)

- 6os. – 1x/tydz./x 45min. – indywidualne zajęcia porządkowe (odkurzanie, mycie podłóg, mycie okien, odśnieżanie, wyrzucanie śmieci, drobne naprawy, itp.);

- 4os. – 1x/tydz./x 45min. – zajęcia w parach uczące prac domowych (pranie, prasowanie, itp.);

- 5os. – 1x/tydz./ x 45min. – zajęcia indywidualne lub w parach koncentrujące się na pracach porządkowych w kuchni (mycie i wycieranie naczyń, zamiatanie, ścieranie, itp.)

7.

Trening poprawiający sprawność manualną i koordynację ruchową (zwiększający możliwości w innych obszarach: opanowanie czynności samoobsługowych, rozszerzenie aktywności czasu wolnego)

- 12os. – 1x/tydz./x 45min. – zajęcia indywidualne w parach i grupowe;

 

OGÓLNA LICZBA ODBIORCÓW ZADANIA*

20 osób z autyzmem