plen

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem w Przedsiębiorstwie Społecznym w Wilczej Górze

Nazwa projektu i czas trwania: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z autyzmem  w Przedsiębiorstwie Społecznym w Wilczej Górze”.

Czas realizacji projektu: 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

Założenia/cele projektu:

Beneficjentami projektu były 24 dorosłe osoby z autyzmem, które objęte były kompleksowymi działaniami o charakterze usprawniająco-aktywizacyjno-rehabilitacyjnym. W ramach projektu prowadzono zajęcia indywidualnie dostosowane do poziomu funkcjonowania danej osoby z autyzmem. Zajęcia uwzględniały potrzeby wyznaczone w indywidualnie napisanych i dostosowanych „Indywidualnych Planów Rozwoju Kompetencji Pracowniczych i Społecznych”. Prowadzone w pracowniach: stolarskiej, ceramicznej, poligraficzno-biurowej, papieru czerpanego, witrażu, filcu i rękodzieła artystycznego, oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pracy w ogrodzie. Wszystkie zajęcia miały na celu wzrost kompetencji zawodowych i społecznych dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Osiągnięcia/rezultaty:

 • Prowadzono zajęcia w pracowni komputerowej dla grupy osób wyżej funkcjonujących, obejmujące podstawową obsługę komputera (Word, Excell, PowerPoint, obsługa poczty elektronicznej oraz umiejętność korzystania z Internetu i stron WWW.), w zależności od poziomu posiadanych kompetencji danej osoby. Zajęcia prowadzone były indywidualnie i grupowo dla 9 osób z autyzmem – 3 godziny tygodniowo.
 • Prowadzono zajęcia w zakresie rehabilitacji ruchowej – zajęcia sportowe (indywidualne i grupowe) dostosowane do indywidualnych możliwości ruchowych osób z autyzmem, prowadzone były 3 razy w tygodniu dla jednego uczestnika.
 • Rehabilitacja sensomotoryczna w formie zajęć indywidualnych, prowadzona dla wybranych beneficjentów którzy cechowali się niedowrażliwością bądź nadwrażliwością na różne bodźce. Liczba godzin wypracowanych w każdym tygodniu – 20.
 • Masaż – prowadzony dla osób ze wskazaniami, zabiegami objęto 14 osób którym przypisana była jedna godzina w tygodniu.
 • Prowadzono zajęcia z muzykoterapii – zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności autoprezentacji, większej samoświadomości własnego ciała, oraz umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone w formie indywidualnej i grupowej dla 24 osób raz w tygodniu przez godzinę na uczestnika.
 • Prowadzenie warsztatów teatralnych – zajęcia kładły nacisk na naukę mowy ciała, pracę z emocjami, umiejętności interpersonalne, autoprezentację oraz trening tożsamości. Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej i grupowej 2 godziny tygodniowo dla 24 beneficjentów.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji alternatywnej – zajęcia prowadzone były głównie dla osób niemówiących oraz posiadających duże problemy komunikacyjne – razem 10 godzin zajęć w tygodniu, zajęcia prowadzone w formie indywidualnej z psychologiem oraz w formie grupowej.
 • Prowadzono zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych – zajęcia prowadzone w formie grupowej dla 10 osób po godzinie w tygodniu.
 • Prowadzenie zajęć usamodzielniających – zajęcia prowadzone w formie indywidualnej mające na celu nauczenie organizacji czasu wolnego i samoobsługi, prowadzone dla 14 osób po godzinie w tygodniu.
 • Terapeutyczne zajęcia w kuchni – zajęcia prowadzone w formie grupowej (grupy 3-4 osobowe), w zajęciach brały udział 24 osoby z autyzmem, gdzie nabywały samodzielności w zakresie codziennych aktywności związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłku zgodnie z indywidualnymi zaleceniami dietetyka. Liczba godzin – jedna godzina zajęć dziennie na jednego beneficjenta projektu.
 • Spotkania z rodzicami 24 osób z autyzmem – od kwietnia do grudnia przeprowadzono 79 spotkania z rodzicami po 1 godzinie. Podczas spotkań weryfikowane były Indywidualne Plany Rozwoju Kompetencji Pracowniczych i Społecznych.