plen
baner-rybki

Czas na ekonomię

Nazwa projektu:Czas na ekonomię.  Poszukiwanie i testowanie nowych możliwości podniesienia poziomu samofinansowania instytucji ekonomii społecznej w oparciu o model Pracowni Rzeczy Różnych

Czas realizacji projektu: od 01.03.2011 do 28.02.2013

Program operacyjny Kapitał ludzki (środki unijne), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Priorytet VII

Działanie: 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Nazwa poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Cel ogólny projektu:
Identyfikacja i testowanie efektywnych źródeł finansowania PS PRR jako modelu oraz opracowanie strategii ich implementacji na okres 2012 – 2015 przy założeniu wzrostu przychodów PS PRR o minimum 30 % w skali roku.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie efektywności dotychczas podejmowanych przez PRR działań i narzędzi poprzez:
 1. analizę i ewaluację bieżących źródeł finansowania
 2. identyfikację i wykorzystanie kompetencji i zasobów, narzędzi dotychczas niewykorzystywanych lub wykorzystanych w niewystarczającym stopniu (np. podjęcie działalności szkoleniowej),
 3. podnoszenie kwalifikacji kadr
 • Podniesienie efektywności PS PRR poprzez podejmowanie nowych działań tj:
 1. analiza rynku zewnętrznego i potencjału wewnętrznego;
 2. identyfikacja i weryfikacja nowych źródeł finansowania
 3. opracowanie, weryfikacja i implementacja na terenie PRR produktu, rozumianego jako Modelowa strategia identyfikacji i wdrażania długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej
 • Upowszechnianie Produktu jako modelowego dla innych PS w woj. Maz. Poprzez:
 1. analizę efektywności wstępnej wersji Modelowej Strategii (MS);
 2. przygotowanie finalnej MS
 3. przygotowanie publikacji z dodatkami
 4. konferencję
 5. seminaria
 6. wizyty studyjne w PRR
 7. działania informacyjne, etc.
 • Umacnianie parterstwa z Urzędem Gminy oraz promocja idei partnerstwa NGO-samorząd jako szansy na trwałość funkcjonowania idei ekonomii społecznej poprzez wspólną realizację działań projektowych.