plen

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

Nazwa projektu i czas trwania: „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze pod Warszawą

Czas realizacji projektu: maj – grudzień 2009 r.

Źródło finansowania: Orange Foundation

Założenia/cele projektu:

  • zatrudnienie specjalistów do pracy z osobami z autyzmem

Osiągnięcia/rezultaty:

W ramach projektu zatrudniono członków zespołu terapeutów, który składał się z dwóch grup - trenerów pracy oraz instruktorów. Rolę trenerów pracy pełnili terapeuci, psycholodzy lub pedagodzy, których zadaniem było głównie uczenie nowych umiejętności społecznych, praca nad poprawą komunikacji z otoczeniem, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Natomiast instruktorzy- specjaliści w określonych dziedzinach rzemiosła - uczyli nowych kompetencji w czterech pracowniach: ceramicznej, drewna, rękodzieła artystycznego oraz prac biurowych.

W okresie od maja do grudnia 2009 r. umiejętności już wyuczone były wykorzystywane do produkcji wyrobów na sprzedaż, a równolegle odpowiedni czas był poświęcany wszystkim osobom autystycznym do uczenia się wytwarzania nowych przedmiotów. Poziom umiejętności osiąganych przez poszczególne osoby z autyzmem jest bardzo różny, jednak trenerzy pracy starają się tak dobrać zadania produkcyjne, by każda osoba z autyzmem miała swój udział w wytwarzaniu produktów na sprzedaż. Stale są wprowadzane nowe wzory.

W okresie od maja do grudnia osoby z autyzmem uczyły się wykonywania nowych wzorów w poszczególnych pracowniach:

  • w pracowni ceramicznej wprowadzono nowe formy zegarów, ramki do luster lub zdjęć, mydelniczki ceramiczne;
  • w pracowni drewna - nowe wzory stolików drewniano-ceramicznych, ram do luster z kostek drewnianych, zegarów stojących z drewna;
  • w pracowni rękodzieła - nowe zegary malowane na szkle, nowe wzory biżuterii z koralików i filcu;
  • w pracowni biurowej - nowe wzory kartek świątecznych, albumów do zdjęć, pudełek do pakowania innych wyrobów, teczek biurowych tekturowych, pudełek decoupage, wyrobów z papieru czerpanego np. abażurów.

Dodatkowo zajęcia w pracowni kulinarnej i ogrodniczej miały za zadanie głównie uczenie większej samodzielności i zaradności w wykonywaniu codziennych czynności i sprawności manualnej wszystkich osób z autyzmem.

Wyjątkowe znaczenie ma odpowiednie zaprojektowanie procesu produkcyjnego
i dostosowanie go do możliwości osób z autyzmem. Z tego względu zatrudniony był projektant, który opracowywał cały proces technologiczny wykonania każdego nowego wyrobu.

Trenerzy pracy prowadzili zajęcia indywidualne i grupowe z poszczególnymi osobami
z autyzmem ucząc ich porozumiewania się z otoczeniem, również z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji, np. poprzez używanie tablic literowych, obrazków lub pisania na komputerze. W ramach zajęć grupowych prowadzone były zajęcia dialogu
z kolegami i koleżankami, trening organizowania własnych zajęć w czasie wolnym, uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-ruchowych na terenie wokół ośrodka. Osoby
z autyzmem mają szczególne trudności z planowaniem swojego czasu i organizowaniem własnych zajęć w czasie wolnym i muszą przechodzić odpowiedni trening tych umiejętności.

W ramach projektu zostało częściowo dofinansowane wynagrodzenie
w okresie maj-grudzień 2009 dla 8 trenerów pracy i 6 instruktorów oraz projektanta wyrobów, kierownika całego ośrodka i asystenta ds. koordynacji zajęć i współpracy z rodzinami.
Dzięki temu wsparciu w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS można było prowadzić systematyczny program wspierania dorosłych osób z autyzmem w zakresie umiejętności społecznych jak i uczenie ich nowych umiejętności wykonywania bardziej skomplikowanych wyrobów w różnych pracowniach. Zajęcia te przyniosły wymierne efekty w postaci wprowadzania nowych wyrobów do produkcji oraz w ogólnym rozwoju młodych osób z autyzmem. Dzięki codziennym treningom szereg z tych osób osiągnęło większy stopień samodzielności w zakresie poszczególnych czynności. Proces ten musi być nadal kontynuowany, by osoby te nabrały większej wprawy w wykonywaniu
czynności i by mogło wzrosnąć ich poczucie własnej wartości. Wiele z tych osób przywiązuje ogromną wagę do tego, czy ich wyroby są komuś potrzebne i są chętnie kupowane. W tym celu trzeba ciągle podwyższać jakość produktów wytwarzanych w ramach Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS.