plen
drzwi19-baner

Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR

glowka

Nazwa projektu: „Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR”

Czas realizacji: 01.08.2018 do 15.01.2019

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Charakter projektu:

Projekt ma charakter innowacyjny, który polega na wypracowaniu modelu aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu, wykorzystując technologię GSR.

GSR to urządzenie (opaska biometryczna) do zastosowań profesjonalnych, służące do pomiaru podświadomych reakcji ludzkiego ciała. Opaska zbiera informacje o stanie psychofizycznym osoby ze spektrum autyzmu, co daje możliwość sprawdzenia różnych zachowań i reakcji sytuacyjnych tej osoby.

Cel ogólny projektu:

Zastosowanie opasek biometrycznych daje szanse na prowadzenia skutecznej diagnostyki potrzeb osób ze spektrum autyzmu w miejscu pracy oraz umożliwi stworzenie innowacyjnej procedury zastosowania narzędzi GSR w procesach zachodzących w miejscu pracy/ aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu:

  1. Grupa pilotażowa – dorosłe osoby ze spektrum autyzmu zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej na stanowiskach pracowników pomocniczych.
  2. Osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Potencjalni użytkownicy innowacyjnego modelu aktywizacji:

Podmioty [w tym organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, instytucje i organizacje współpracujące z pracodawcami, instytucje, które zaangażowane są w szeroko pojętą aktywizację osób niepełnosprawnych np. WTZ, ZAZ etc., organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm Polska]

Działania projektowe:

  1. Szkolenie i konsultacje technologiczne dot. obsługi GSR [opaska biometryczna i aplikacja zbierająca informacje o uczestniku projektu],
  2. Badanie, pozyskiwanie gromadzenie i analizowanie informacji o uczestnikach projektu,
  3. Pogłębienie wiedzy kadry Zakładu Aktywności Zawodowej w Wilczej Górze - co wspiera rozwój zawodowy osób ze spektrum autyzmu, a co go blokuje,
  4. Wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu,
  5. Opracowanie raportu i rekomendacji dot. procedury zastosowania GSR do określenia potrzeb osób ze spektrum autyzmu w środowisk pracy,
  6. Usługi wsparcia mentorskiego, trenerskiego i psychologicznego dla uczestników innowacji.

Dane kontaktowe:
Koordynator projektu: 
Magdalena Włodarczyk 
e-mail: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

inkub innow