plen
baner-kwiatki

Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów do 30.10.2019 roku  w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, uczestnicy wezmą udział w:

 • zajęciach/ warsztatach grupowych dot. komunikacji, arteterapii itp.
 • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni
 • treningach aktywnej integracji
 • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane 44 turnusy
(22 turnusy – 9 dniowe, 22 turnusy – 4 dniowe) oraz 2 turnusy dla samotnych matek z dziećmi.

W ramach turnusów dla samotnych matek odbędą się następujące treningi:

 • warsztaty interpersonalne
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • treningi aktywnej integracji
 • treningi zarządzania finansami
 • alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi
 • trening aktywności decyzyjnej
 • zachęcanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym

Projekt realizowany jest w partnerstwie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada za promocję projektu, rekrutację samotnych matek na dwa turnusy, organizację wyjść w przestrzeń publiczną.

Czas trwania projektu: 1.11.2017 r. - 30.10.2019 r.

Dane kontaktowe:

Koordynator - Magda Włodarczyk m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Źródło finasowania: Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.