plen

Wspomagane mieszkania treningowe jako wsparcie dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności

Nazwa projektu: Wspomagane mieszkania treningowe jako wsparcie dorosłych osób z autyzmem w dążeniu do samodzielności.

Czas realizacji projektu: od 01.04.2013 do 31.03.2016

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cel ogólny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 30 osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w czasie od 1 IV 2013 roku do 31 marca 2016 roku (w tym 21 osób z autyzmem w pierwszym roku trwania projektu) poprzez prowadzenie ich rehabilitacji społecznej we wspomaganych mieszkaniach treningowych w formie zajęć grupowych i indywidualnych oraz zespołów aktywności społecznej.

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt obejmie 30 dorosłych osób z autyzmem (w tym minimum 21 osób z autyzmem w trakcie pierwszego roku projektu), które w grupach 4-6-osobowych, podczas wspomaganych okresowych pobytów treningowych, będą miały możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Wsparcie będzie się odbywało w trybie dwu-, pięcio- i siedmiodniowych pobytów, podczas których kadra - wykwalifikowana w pracy z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - po szczegółowym wywiadzie i analizie sytuacji każdego z beneficjentów opracuje aktualne Indywidualne Plany Działania. IPD pozwolą na optymalne wsparcie beneficjentów w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności deficytowych. Wsparcie prowadzone będzie w trybie zajęć grupowych i indywidualnych oraz we współpracy w ramach zespołów aktywności społecznej dla osób z autyzmem, objętych wsparciem projektu.

 

   Projekt dom_logo1            Projekt dom_logo2