plen

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/19 na stanowisko: trenerów/instruktorów

 glowka unia

 

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/19 na stanowisko: trenerów/instruktorów

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób  niepełnosprawnych  podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym,  w postaci  zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie jednego trenera/instruktora  zatrudnionego w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego,   w okresie od 22 sierpnia 2019 r. do 31 października  2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert:  22.08.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200366

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 22.08.2019 r.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

Załącznik  Nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę


Załącznik
5.  Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru  lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.