plen

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych
podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym, w postaci zajęć grupowych
warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów zatrudnionych w formie
umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i
samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w
okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130316

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą
(decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres
mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 21.08.2018 r.

Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę

Załącznik nr 5. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.