plen

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów
turnusu/asystentów w domu treningowym.

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania
przez nich turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie 6 trenerów turnusów/asystentów w domu treningowym,
zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-
treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października
2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130274

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą
(decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres
mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 21.08.2018 r.

 

Załączniki

Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Załącznik Nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę

Załącznik 5. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)


Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej usługę zawierające wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.