plen

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym -treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla samotnych matek podczas odbywania przez nie turnusów w domu w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów w na turnusach dla samotnych matek zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121349

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 05.07.2018 r.

Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające wyszczególnienie okresu pracy z osobami dorosłymi z autyzmem -jeśli Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

  • Załącznik 4. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

 

INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 3 trenerów/instruktorów w domu wspomaganym-treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, którą złożyli następujący Wykonawcy:

Pani Paulina Orbitrowska-Fernandez
Oferta dostarczono mailowo w dniu 02.07.2018
Stawka: 52 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pani Maria Polak
Oferta dostarczono w dniu 03.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 52 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pan Kamil Wardach
Oferta dostarczono w dniu 04.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 53,85 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 97

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 06.07.2018

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.