plen

Zapytanie ofertowe nr 1/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w mieszkaniu wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w  mieszkaniu  wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych  matek

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla matek z dziećmi podczas odbywania przez nich turnusów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek.

Postępowanie ma na celu wyłonienie dwóch trenerów turnusów/asystentów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek, zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 9 lipca do 30 sierpnia 2018 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121348

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 05.07.2018 r.

Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  -jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Załącznik 4.  Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru  lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 2 trenerów turnusu/asystentów w domu wspomaganym-treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, którą złożyli następujący Wykonawcy:

Pani Monika Łącka
Oferta dostarczono w dniu 02.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 32,02 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pana Karola Rucikowskiego
Oferta dostarczono w dniu 03.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 43,14 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 75

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 06.07.2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.