plen
baner-rybki

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

logotypy MW projekt 710 336

Nazwa projektu: Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

 Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Czas trwania projektu: 1.11.2017 r. - 30.10.2019 r.
Projekt zakłada pomoc dorosłym osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności. Podczas 4 i 9 dniowych
turnusów do 30.10.2019 roku w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze,
uczestnicy wezmą udział w:

 • • zajęciach/warsztatach grupowych dot. komunikacji, arteterapii itp.
  • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni,
  • treningach aktywnej integracji
  • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością.

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane 44 turnusy (22 turnusy – 9 dniowe, 22 turnusy – 4 dniowe)
oraz 2 turnusy dla samotnych matek z dziećmi.

W ramach turnusów dla samotnych matek odbędą się następujące treningi:

 • • warsztaty interpersonalne,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • treningi aktywnej integracji,
  • treningi zarządzania finansami,
  • alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi,
  • trening aktywności decyzyjnej,
  • zachęcanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada
za promocję projektu, rekrutację samotnych matek na dwa turnusy, organizację wyjść w przestrzeń publiczną.

Dane kontaktowe: 
Koordynator Magda Włodarczyk m.wlodarczyk@synapsis.org.pl