plen

Aktualności

Wolne miejsca - konferencja „Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo,

Są jeszcze wolne miejsca na konferencji pn. „Wymiary wsparcia instytucjonalnego
w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współorganizowanej przez Polską Federację Zatrudnienia
Wspomaganego, która odbędzie się w najbliższy piątek, 8 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE APS 2018

 

PROGRAM KONFERENCJI

IV Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

10.00-10.15 Rozpoczęcie konferencji

SESJA PLENARNA I 10.15-12.15
Teoretyczne i organizacyjne założenia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
prof. Anna Firkowska-Mankiewicz; mgr Rafał Skrzypczyk
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska, mgr Małgorzata Gorący, Prezes PFZW, - Zatrudnienie
osób z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy: przeciw ograniczeniom ku możliwościom
Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych - Polityka rządu
w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz Znaczenie pracy w życiu osób z niepełnosprawnościami
dr hab. prof. AJD Daniel Kukla Rola rehabilitacji społeczno-zawodowej w procesie wzmacniania potencjału
i wkraczania na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami
dr hab. prof. UP Danuta Wolska Poziom umiejętności życiowych a zatrudnienie osób z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy
dr hab. prof. UWr Beata Cytowska Proces adaptacji do pracy w opinii zatrudnionych osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich trenerów.

12.15-12.45 przerwa kawowa

SESJA PLENARNA II 12.45-13.45
dr hab. prof. UŁ Agnieszka Lipińska-Grobelny; mgr Monika Zakrzewska
dr hab. prof. UŁ Agnieszka Lipińska-Grobelny - Rola zarządzania zasobami ludzkimi w aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Anna Stopel, Menedżer ds. Rekrutacji / Koordynator ds. Różnorodności i Integracji, Sodexo Polska
Spółka z o. o. - Jak budować politykę zarządzania różnorodnością w firmie na przykładzie zatrudnienia
pracowników z niepełnosprawnościami
Adam Hadław Ekspert rynku pracy - Rola organizacji zrzeszających pracodawców w budowaniu strategii
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
mgr Justyna Kucińska Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, mgr Bartek Tarnowski Fundacja
Aktywnej Rehabilitacji - Adaptacja środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Przedstawiciel Stowarzyszenia Na Tak - Wsparcie instytucjonalne w aktywizacji zawodowej osób z
niepełnosprawnościami z perspektywy organizacji pozarządowej

13.45-14.00 przerwa

SESJA III 14.00-16.00
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska; mgr Małgorzata Gorący

Przedstawiciel departamentu Rynku Pracy w MRPiPS
dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska mgr Monika Zakrzewska PFZW - Zastosowanie modelu
naturalnej asystentury w działaniach urzędów pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Dariusz Kur – Kierownik PUP Filia w Radzyminie, mgr Beata Tryc – Kierownik Działu Osób
Niepełnosprawnych UP w Warszawie, mgr Leszek Bocheński – Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wpierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI - Dyskusja moderowana na temat
możliwości implementacji i wykorzystania zaprezentowanej innowacji wśród przedstawicieli różnych grup
użytkowników

16.00-16.15 Dyskusja i podsumowanie konferencji

RODO - Informacja dla pacjenta

RODO - Informacja dla pacjenta

I. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000045919
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w
Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42 fundacja@synapsis.org.pl.
Z powołanym przez Fundację Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się pod
adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

1. Kontakt do administratora danych osobowych:
email: fundacja@synapsis.org.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Ondraszka 3,
02-085 Warszawa,
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
e-mail: fundacja@synapsis.org.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa,
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

1. Dane osobowe są podawane przez Pacjenta bezpośrednio w momencie zgłoszenia:
osobiście lub telefonicznie,
2. Dane osobowe otrzymywane są także od innych placówek – w sytuacji kontynuacji
leczenia rozpoczętego w innym miejscu,
3. Dane osobowe mogą być także uzyskiwane od Państwa osób bliskich - w szczególnych
sytuacjach uzasadnionych stanem Państwa zdrowia.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, profilaktyki
zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej,
zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej tym w szczególności w celu komunikacji z Pacjentem, lub osobą która jest jego prawnym
opiekunem, korzystania z usług medycznych.
Administrator danych, jako podmiot leczniczy, jest zobowiązany do prowadzenia
i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące
przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia
i diagnostyki.
Dane osobowe przetwarzane są także na potrzeby przyjęcia Pacjentów do placówki
Administratora, w tym rejestracji Pacjentów, umawiania wizyt/kontaktu w celu
potwierdzenia/odwołania. Dane osobowe są wykorzystywane także w celu weryfikacji
tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

V. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów jest niezbędne w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki
zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) - [podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO
w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych]
2. Dane osobowe Pacjenta mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia
roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością –
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO]
3. Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez
okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu
przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający
identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego
upoważnionej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia
roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5
lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VII. PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta,
Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom
krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
w szczególności nadzoru i kontroli.
Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym należącym do
grupy podwykonawców - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VIII. JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:
1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,
uzyskania dostępu do uzyskania informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź
niekompletne,
3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora
niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych
w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze
względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO
– do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki
administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
5. przenoszenia danych osobowych,
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

IX. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze
względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność
prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być
podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

X. INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub
dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Rehabilitant dorosłych osób z autyzmem

fota

Rehabilitant dorosłych osób z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS poszukuje pracownika na stanowisko rehabilitanta dorosłych osób z autyzmem.

Miejsce pracy: Pracownia SYNAPSIS, Wilcza Góra, ul. Jasna 36A, gmina Lesznowola

Wymagania:
👉 wykształcenie: dyplom magistra fizjoterapii lub licencjat fizjoterapii,
👉 samozatrudnienie,
👉 umiejętności zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć ruchowych zarówno w sali rehabilitacyjnej jak i w terenie wokół Pracowni.
👉 doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością
👉 samodzielność i kreatywność
👉 zaangażowanie w prowadzone zajęcia
👉 mile widziane uprawnienia specjalistyczne (instruktorzy różnych sportów)
👉 pozytywne nastawienie, optymizm

Zakres obowiązków:
✒️ przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych dla pracowników z autyzmem
✒️ prowadzenie zajęć indywidualnych dla pracowników z autyzmem
✒️ współpraca z kadrą merytoryczną Przedsiębiorstwa Społecznego
✒️ prowadzenie dokumentacji ( IPR-y, plany roczne itp.)
✒️ udział w zebraniach merytorycznych zespołu

Oferujemy:
📌 pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu
📌 możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
📌 zapewniamy dowóz autokarem na trasie Wilanowska - Wilcza Góra
📌 możliwość pracy w wybrane dni tygodnia

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 8 czerwca 2018 r. na adres: b.domanska@synapsis.org.pl
W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja rehabilitant _imię i nazwisko”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

V Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Pracownia Rehabilitacji Zawodowej
oraz
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

zapraszają na
V Konferencję Naukową z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji
Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

08 czerwca 2018 r. , w godz.: 10.00-16.00
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie: aula B

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków: trenerów pracy, doradców zawodowych, nauczycieli i wychowawców, terapeutów zajęciowych, studentów kierunków pedagogicznych, psychologii, socjologii, którzy zainteresowani są problematyką
niepełnosprawności oraz rynku pracy

Cele konferencji:
 ukazanie roli rehabilitacji zawodowej w kształtowaniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
 analiza prawnych oraz organizacyjnych podstaw zatrudnienia wspomaganego;
 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 przedstawienie modelu naturalnej asystentury jako przykładu uniwersalnego projektowania usług w urzędzie pracy;
 wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy!

Nabór samotnych matek z dziećmi niepełnosprawnymi na letnie turnusy

logotypy MW projekt 710 336

Fundacja SYNAPSIS w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli rekrutuje samotne matki z niepełnosprawnym dzieckiem do udziału w turnusie w mieszkaniu treningowym w Wilczej Górze w ramach nowego projektu „Mieszkania treningowe-wspomagane”.


Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności oraz nabycie dodatkowych umiejętności samotnych matek w obszarze pracy z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem dziecka niepełnosprawnego.

W ramach 8-dniowego turnusu proponujemy udział w:

- warsztatach interpersonalnych
- warsztatach rozwoju osobistego
- warsztatach aktywnej integracji
- alternatywne formy spędzenia wolnego czasu z dziećmi
- wdrażanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-kulturalnym
- treningi autonomii decyzyjnej pomoc w wyborze strategii, które będą pomagać w kreowaniu życia dziecka

Uczestnikami turnusu mogą osoby spełniające następujące kryteria:

- samotne matki z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera,
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem umysłowym,
- oświadczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dzieci,
- matki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 20014 r.
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

lub

- matki korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- matki zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego.

Zapewniamy: pobyt w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze pod Warszawą, opiekę doświadczonej kadry,
zajęcia prowadzone przez merytoryczną kadrę, pokoje z łazienką, teren zielony, w pełni wyposażoną kuchnie
oraz wyżywienie dla dziecka.

Odpłatność za wyżywienie rodzica wynosi 36 zł za osobo/dzień tj. 288 złotych za 8-dniowy pobyt.

Terminy turnusów:

9-16 lipca
4-11 sierpnia

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w projekcie (wzór formularza w załączniku) prosimy przysyłać na adres GOPS do dnia 31.05 do godz. 16:00.
W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

Formularz zgłoszeniowy matki

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne ".

Trener/asystent organizacyjny w domu treningowym

pasek papier gora

 

Trener/asystent organizacyjny
w domu treningowym

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”. Projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020

Fundacja SYNAPSIS poszukuje: trenera/asystenta organizacyjnego do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • samodzielność i umiejętności organizacyjne,
 • doświadczenie w organizowaniu szkoleń, warsztatów, turnusów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole),
 • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu – równoważny system pracy,
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B) praca w gminie Lesznowola,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem,

Opis stanowiska:
Do głównych zadań trenera/asystenta organizacyjnego w domu treningowym jest organizacja turnusów i wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca trenera/asystenta organizacyjnego będzie polegać m.in. na:

 • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych,
 • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
w temacie trener/asystent_organizacyjny _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Fundację SYNAPSIS dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

 

Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

logotypy MW projekt 710 336

Nazwa projektu: Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem
i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

 Źródło finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX
„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Czas trwania projektu: 1.11.2017 r. - 30.10.2019 r.
Projekt zakłada pomoc dorosłym osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności. Podczas 4 i 9 dniowych
turnusów do 30.10.2019 roku w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze,
uczestnicy wezmą udział w:

 • • zajęciach/warsztatach grupowych dot. komunikacji, arteterapii itp.
  • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni,
  • treningach aktywnej integracji
  • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością.

W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane 44 turnusy (22 turnusy – 9 dniowe, 22 turnusy – 4 dniowe)
oraz 2 turnusy dla samotnych matek z dziećmi.

W ramach turnusów dla samotnych matek odbędą się następujące treningi:

 • • warsztaty interpersonalne,
  • warsztaty rozwoju osobistego,
  • treningi aktywnej integracji,
  • treningi zarządzania finansami,
  • alternatywne formy spędzania wolnego czasu z dziećmi,
  • trening aktywności decyzyjnej,
  • zachęcanie do aktywnego udziału w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który odpowiada
za promocję projektu, rekrutację samotnych matek na dwa turnusy, organizację wyjść w przestrzeń publiczną.

Dane kontaktowe: 
Koordynator Magda Włodarczyk m.wlodarczyk@synapsis.org.pl