plen

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/19 na stanowisko: trenerów/instruktorów

 glowka unia

 

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/19 na stanowisko: trenerów/instruktorów

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób  niepełnosprawnych  podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym,  w postaci  zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie jednego trenera/instruktora  zatrudnionego w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego,   w okresie od 22 sierpnia 2019 r. do 31 października  2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert:  22.08.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200366

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 22.08.2019 r.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

Załącznik Nr 3- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

Załącznik  Nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę


Załącznik
5.  Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru  lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Zatrudnienie wspomagane w praktyce - szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy

PRACA dla trenera zajęć kulinarnych w Pracowni SYNAPSIS

Fundacja SYNAPSIS poszukuje trenera pracy do organizacji zajęć grupowych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce pracy: Pracownia SYNAPSIS z siedzibą w Wilczej Górze pod Warszawą,

Więcej o Fundacji: www.synapsis.org.pl

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie minimum,
 • umiejętność przygotowywania obiadów dla grupy ok 24 osób,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z podopiecznymi Pracowni SYNAPSIS,
 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych doświadczenie w tym zakresie (warsztaty, grupy integracyjne),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu lub osobami z innymi niepełnosprawnościami,
 • stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współdziałania.

Zakres obowiązków :

 • wspólne przygotowywanie posiłków ( obiadów / przekąsek ) w pracowni kulinarnej,
 • współpraca z rodzicami / opiekunami w zakresie diet,
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej,
 • określanie menu dla podopiecznych z uwzględnieniem diet,
 • udział w zebraniach zespołu Pracowni SYNAPSIS.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat lub część etatu,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowych, zajmującej się problematyką autyzmu.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń CV do 10 lutego 2019 r. na adres: b.domanska@synapsis.org.pl razem z załącznikiem RODO

 

Zgoda i obowiązek informacyjny dla Kandydata (RODO)

W temacie maila prosimy wpisać „Rekrutacja trener zajęć kulinarnych imię i nazwisko”.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o umieszczenie w aplikacjach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. w celach związanych z rekrutacyjnych.

 

1% za 2018 r.

Poniższe informacje zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
i dotyczą rozliczenia podatku dochodowego za 2018 r.

 

Co to jest Twój e-PIT

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego Ministerstwo Finansów  udostępni w serwisie podatki.gov.pl.

PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy

(podatnik nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie).

Znajdą się w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego podatnika, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te podatnik może uaktualnić.

Twój e-PIT podatnik może:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku),
 • uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia).

Twój e-PIT podatnik może też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli podatnik nic nie zrobi z zeznaniem PIT, które udostępniło Ministerstwo i nie rozliczy się samodzielnie z urzędem skarbowym, to 30 kwietnia 2019 r Twój e-PIT organy podatkowe uznają za zaakceptowany.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od podatnika 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Podatnik może edytować te dane. 

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego – link otwiera nowe okno w innym serwisie) .

Czy w usłudze Twój e-PIT będzie przepisany taki sam cel szczegółowy, jaki podatnik wskazał podczas przekazywania 1% w zeznaniu za rok ubiegły (np. konkretny podopieczny fundacji)?

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Co jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?

We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskazała Pani, jeżeli to Pani – w zeznaniu przygotowanym przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT – występuje jako podatnik.

Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Uwaga! Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Co z emerytami i rencistami, którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP (czyli z osobami rozliczanymi przez organy rentowe)?

PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, będzie funkcjonować tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2019 r.

Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT?

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

Zapytanie ofertowe nr 2/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenera/instruktora

logotyp czarno bialy

Zapytanie ofertowe nr 2/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenera/instruktora

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym, w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, do 31 października 2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 30.11.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150607#

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 30.11.2018 r.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy
Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę
Załącznik Nr 5 - Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.