plen
baner_zwykly

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenera/instruktora

logotyp czarno bialy

Zapytanie ofertowe nr 2/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenera/instruktora

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym, w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, do 31 października 2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 30.11.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150607#

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 30.11.2018 r.

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy
Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę
Załącznik Nr 5 - Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR

glowka

Nazwa projektu: „Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR”

Czas realizacji: 01.08.2018 do 15.01.2019

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI, realizowanego w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Charakter projektu:

Projekt ma charakter innowacyjny, który polega na wypracowaniu modelu aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu, wykorzystując technologię GSR.

GSR to urządzenie (opaska biometryczna) do zastosowań profesjonalnych, służące do pomiaru podświadomych reakcji ludzkiego ciała. Opaska zbiera informacje o stanie psychofizycznym osoby ze spektrum autyzmu, co daje możliwość sprawdzenia różnych zachowań i reakcji sytuacyjnych tej osoby.

Cel ogólny projektu:

Zastosowanie opasek biometrycznych daje szanse na prowadzenia skutecznej diagnostyki potrzeb osób ze spektrum autyzmu w miejscu pracy oraz umożliwi stworzenie innowacyjnej procedury zastosowania narzędzi GSR w procesach zachodzących w miejscu pracy/ aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy projektu:

 1. Grupa pilotażowa – dorosłe osoby ze spektrum autyzmu zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej na stanowiskach pracowników pomocniczych.
 2. Osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Potencjalni użytkownicy innowacyjnego modelu aktywizacji:

Podmioty [w tym organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, instytucje i organizacje współpracujące z pracodawcami, instytucje, które zaangażowane są w szeroko pojętą aktywizację osób niepełnosprawnych np. WTZ, ZAZ etc., organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm Polska]

Działania projektowe:

 1. Szkolenie i konsultacje technologiczne dot. obsługi GSR [opaska biometryczna i aplikacja zbierająca informacje o uczestniku projektu],
 2. Badanie, pozyskiwanie gromadzenie i analizowanie informacji o uczestnikach projektu,
 3. Pogłębienie wiedzy kadry Zakładu Aktywności Zawodowej w Wilczej Górze - co wspiera rozwój zawodowy osób ze spektrum autyzmu, a co go blokuje,
 4. Wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu,
 5. Opracowanie raportu i rekomendacji dot. procedury zastosowania GSR do określenia potrzeb osób ze spektrum autyzmu w środowisk pracy,
 6. Usługi wsparcia mentorskiego, trenerskiego i psychologicznego dla uczestników innowacji.

Dane kontaktowe:
Koordynator projektu:
Magdalena Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

 

inkub innow

 

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych
podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym, w postaci zajęć grupowych
warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów zatrudnionych w formie
umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i
samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w
okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130316

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą
(decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres
mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 21.08.2018 r.

Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę

Załącznik nr 5. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów
turnusu/asystentów w domu treningowym.

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania
przez nich turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie 6 trenerów turnusów/asystentów w domu treningowym,
zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-
treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października
2019 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130274

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą
(decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres
mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 21.08.2018 r.

 

Załączniki

Załącznik Nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

Załącznik Nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Załącznik Nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy / osoby wykonującej usługę

Załącznik 5. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)


Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej usługę zawierające wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

DRZWI OTWARTE w Pracowni SYNAPSIS

DRZWI

Zapraszamy na coroczną imprezę w Pracowni SYNAPSIS!

Nasze drzwi będą otwarte dla wszystkich. Spędź z nami swój wolny czas. Poznaj nas i miejsce jakie współtworzymy razem z dorosłymi osobami z autyzmem. 

W programie:
- kawiarenka
- grill
- gry w ogrodzie
- warsztaty w pracowniach ceramiki, drewna, rękodzieła i papieru
- kiermasz

Termin: 8 września 2018 r., godz. 11.00 -15.00

Zapewniamy transport:
Warszawa (Metro Wilanowska) do Wilczej Góry - odjazd 10.30
Wilcza Góra do Warszawy (Metro Wilanowska) - powrót 14.50

Zapraszamy serdecznie! 
Do zobaczenia :-)

 

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym -treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 2/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów w mieszkaniu wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla samotnych matek podczas odbywania przez nie turnusów w domu w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów w na turnusach dla samotnych matek zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121349

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 05.07.2018 r.

Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające wyszczególnienie okresu pracy z osobami dorosłymi z autyzmem -jeśli Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

 • Załącznik 4. Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

 

INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 3 trenerów/instruktorów w domu wspomaganym-treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, którą złożyli następujący Wykonawcy:

Pani Paulina Orbitrowska-Fernandez
Oferta dostarczono mailowo w dniu 02.07.2018
Stawka: 52 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pani Maria Polak
Oferta dostarczono w dniu 03.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 52 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pan Kamil Wardach
Oferta dostarczono w dniu 04.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 53,85 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 97

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 06.07.2018

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w mieszkaniu wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek

logotypy MW projekt 710 336

Zapytanie ofertowe nr 1/MATKI/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w  mieszkaniu  wspomaganym-treningowym dla osób z autyzmem i samotnych  matek

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla matek z dziećmi podczas odbywania przez nich turnusów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek.

Postępowanie ma na celu wyłonienie dwóch trenerów turnusów/asystentów w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla osób z autyzmem i samotnych matek, zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 9 lipca do 30 sierpnia 2018 r.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 05.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121348

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 05.07.2018 r.

Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV ( zawierające   wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem  -jeśli  Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej  zamówienie.

Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.

Załącznik 4.  Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru  lub wyciąg z CEIDG ( jeśli dotyczy)

INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 2 trenerów turnusu/asystentów w domu wspomaganym-treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, którą złożyli następujący Wykonawcy:

Pani Monika Łącka
Oferta dostarczono w dniu 02.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 32,02 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Pana Karola Rucikowskiego
Oferta dostarczono w dniu 03.07.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3
Stawka: 43,14 zł brutto
Łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 75

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

Warszawa 06.07.2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.


Szkolenia w Wilczej Górze


szkolenia_dorosli@synapsis.org.pl

Oferta:

 1. Szkolenia dot. pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem obszarów tj.:
  - Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD
  - Komunikacja
  - Struktura czasu i przestrzeni na przykładzie rozwiązań wypracowanych w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze
 2. Możliwość odbycia wizyty studyjnej, mającej na celu obserwację rozwiązań praktycznych stosowanych
  w pracy z dorosłymi osobami ze 
  spektrum autyzmu w Ośrodku Dom i Praca w Wilczej Górze.
 3. Możliwość indywidualnego dostosowania szkoleń i wizyt studyjnych według zapotrzebowania zainteresowanych.